Ultrazvuk

Bukovička banja ultrazvuk

Zašto ultrazvuk?

MDCT- visoka doza jonizujućeg zračenja, prisustvo metalnih stranih tela, artefakti usled pomeranja, cena i ograničena dostupnost MR- konstitucija i pozicioniranje pacijenta, klaustrofobija, artefakti usled pomeranja, prisustvo metalnih stranih tela, cena i ograničena dostupnost

Koji dijagnostički modaliteti su nam na raspolaganju:

Prednosti ultrazvuka:

ŠTA NAJČEŠĆE PREGLEDAMO ULTRAZVUKOM?

Koleno, rame, meka tkiva, ručni zglob i šaka, skočni zglob i stopalo, lakat, kuk, interventne procedure pod kontrolom ultrazvuka.