Šećerna bolest

Kako deca i omladina koja imaju šećernu bolest mogu ostvariti stacionarnu rehabilitaciju po uputu Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja?

Odeljenje za lečenje, edukaciju i rehabilitaciju dece i omladine funkcioniše više od dvadeset godina u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju “Bukovička banja” Aranđelovac. U regionu, a i šire, ne postoji odeljenje ovakvog tipa.

Sva deca koja imaju diabetes mellitus imaju mogućnost i pravo da budu upućena u Odeljenje za lečenje dece obolele od šećerne bolesti – Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Bukovička banja” Aranđelovac (Sl.gl.RS br. 42/06; 84/08; 85/09; 6/12).

Deca i adolescenti sa novootkrivenom šećernom bolešću upućuju se na produženo bolničko lečenje i edukaciju odmah po dijagnostikovanju oboljenja i započinjanju terapije ili i kasnije kada to proceni nadležni lekar uz prethodnu saglasnost nadležne lekarske komisije Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (Ocena na obrascu OLK 3).

Deca i adolescenti kod kojih oboljenje traje, a nema zadovoljavajući stepen metaboličke kontrole ili su već dijagnostikovane supkliničke ili manifestne hronične komplikacije, upućuju se na rehabilitaciju i reedukaciju po predogu nadležnog lekara, a uz saglasnost nadležne lekarske komisije (mišljenje na OLK 14 obrascu).

Ovu mogućnost oboleli može koristiti svake godine, u skladu sa Pravilnikom o medicinskoj rehabilitaciji u stacionarnim zdravstvenim ustanovama (Sl. gl. RS br. 103/10; 48/12; 55/12).

Deca i adolescenti uzrasta do 18 godina sa šećernom bolešću koja su sa područja Šumadijskog okruga (Fililaja za Šumadijski okrug Kragujevac i ispostava Aranđelovac, Topola, Rača, Batočina, Lapovo i Knić) dolaze na lečenje i edukaciju po uputu izabranog lekara. Njima nije potrebna saglasnost nadležne lekarske komisije.