Mišarska 1

34300 Aranđelovac

OPŠTI USLOVI REZERVISANJA SMEŠTAJA I USLUGA - BOLESNIČKOG DANA (BO)

NAČIN REZERVISANJA

Korisnik se nakon dobijanja informacije o raspoloživim terminima smeštajnih kapaciteta ( telefon + (381) 34 725 250,+ (381) 69 720 570 mejl:rezervacije@bukovickabanja.co.rs) i davanja saglasnosti na ponuđene termine, obavezuje da od datuma definisanja termina, a na osnovu instrukcija za uplatu, svoju rezervaciju potvrđuje avansnom uplatom u iznosu od 30% od ukupne vrednosti rezervisanog boravka u roku od 3 (tri) dana od dana izvršene rezervacije. Uplaćeni iznos rezervisanog boravka će se smatrati avansom i biće uračunat prilikom konačnog obračuna troškova boravka u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju „Bukovička banja“ Aranđelovac.

Ukoliko se uplata ne realizuje u navedenom roku Specijalna bolnica za rehabilitaciju Bukovička Banja zadržava pravo otkaza rezervacije.

Preostali deo ukupne vrednosti smeštaja korisnik uplaćuje na dan prijema u Kabinetu za prijem i otpust Specijalne bolnice za rehabilitaciju Bukovička Banja.

USLOVI OTKAZA I PROMENE REZERVACIJE

Otkazom se smatra potpuno odustajanje od rezervacije smeštaja, a promenom rezervacije smeštaja (skraćenje odnosno produžetak planirane dužine boravka).

Korisnik je u obavezi da odmah obavesti Specijalnu bolnicu za rehabilitaciju Bukovička Banja o otkazu ili promeni rezervacije smeštaja, pri čemu se obavezuje da nadoknadi vrednost rezervisanog smeštaja prema navedenim rokovima:

 • Otkazom rezervisanog smeštaja 10 (deset) i više kalendarskih dana, u odnosu na datum planiranog prijema, korisniku se vraća celokupan uplaćeni iznos rezervisanog smeštaja
 • Otkazom rezervisanog smeštaja 9 (devet) i manje kalendarskih dana u odnosu na datum planiranog prijema, Specijalna bolnica za rehabilitaciju Bukovička Banja zadržava celokupan iznos rezervisanog smeštaja.

Samoinicijativno skraćenje planirane dužine boravka

podrazumeva da Specijalna bolnica Bukovička Banja vrši naplatu po svakom preostalom neiskorišćenom danu u iznosu od 50 % ukupne vrednosti smeštaja.

Povraćaj novca u celokupnom iznosu za neiskorišćeni period boravka se može izvršiti samo u sledećim slučajevima:

 • Smrtni slučaj člana uže porodice
 • Akutno oboljenje ili pogoršanje hroničnog oboljenja korisnika-isključivo uz izveštaj nadležnog lekara
 • Sudski poziv -isključivo uz pisani dokaz

Korisnik uplatom celokupnog iznosa smeštaja ostvaruje pravo na sledeće usluge:

 • Smeštaj u određenoj smeštajnoj jedinici-pun pansion, preglede specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije i konsultativne preglede specijalista određenih oblasti (prema nalogu ordinirajućeg specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije) kao i sve terapijske fizikalne procedure prema nalogu ordinirajućeg specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije izuzev ručne masaže koja se naplaćuje prema cenovniku Specijalne bolnice za rehabilitaciju Bukovička Banja.

Terapijske fizikalne procedure se sprovode svim danima osim nedeljom.

USLOVI ZA POVRAĆAJ UPLAĆENOG NOVCA NA IME REZERVACIJE

Pri samoj rezervaciji, korisnik usluga je upoznat sa uslovima i načinom rezervacije smeštaja u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Bukovička Banja Aranđelovac ( u daljem tekstu Ustanova) kao i o uslovima otkaza i promeni rezervacije.

U slučaju odustanka-otkaza od usluge rezervisanog smeštaja u već predviđenim opravdanim slučajevima korisnik usluge ima pravo na povraćaj uplaćenog iznosa u roku od mesec dana od dana prijema Zahteva datog u određenoj formi, a koji se može naći na sajtu Ustanove ili dobiti kod glavne sestre odeljenja.

U slučaju za samoinicijativno skraćenje planirane dužine boravka, Korisniku usluge se vrši povraćaj u iznosu od 50% vrednosti smeštaja po svakom preostalom neiskorišćenom danu.

Za povraćaj uplaćenih sredstava, koji se isključivo vrši uplatom na dinarski račun neophodni su sledeći podaci:

 • Broj izdatog računa Ustanove
 • Ime, prezime i adresa korisnika usluge
 • Broj dinarskog računa na koji će biti izvršen povraćaj sredstava

  Povraćaj novca se ne vrši u gotovini.

  Sve informacije mogu se dobiti na broj telefona 034/725-250 ili na e-mail: prodaja@bukovickabanja.co.rs