Mišarska 1

34300 Aranđelovac

Rehabilitacija

Rehablitacija je osnovna delatnost naše Ustanove.

Predstavlja proces osposobljavanja osobe do njenih maksimalnih ili optimalnih fizičkih, fizioloških i psihosocijalnih mogućnosti. Osnovni ciljevi kojima se rukovodimo u sprovođenju rehabilitacije su: prevencija invalidnosti-nesposobnosti, rehabilitacija hendikepiranih u cilju kompenzacije i prilagođavanja na postojeće zdravstveno stanje. Poboljšanje kvaliteta života i obuka aktivnostima dnevnog života, su naš prioritet.

U sprovođenju programa rehabilitacije koristimo sve vrste fizikalne terapije u kombinaciji sa balneološkim karakteristikama prirodne mineralne vode i gline. Naš rad je organizovan u ambulantno-polikliničkim i stacionarnim uslovima.

Bukovička banja rehablitacija

Ambulantno-poliklinička služba

prostorno se nalazi u prizemlju Specijalne bolnice i tu se svakodnevno obavljaju pregledi specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, dijagnostikovanje, kao i sprovođenje propisanog terapijskog protokola od našeg fizioterapeutskog tima. U ambulantnim uslovima se primenjuju najsavremenije procedure fizikalne terapije i balneoterapije: elektroterapija, kineziterapija, radna terapija, fototerapija, mehanoterapija, hidroterapija, termoterapija, terapija prirodnim lekovitim faktorima-glinom i mineralnom vodom

Ultrazvučna dijagnostika

koštanog, zglobnog i mišićnog sistema je sastavni deo specijalističkog pregleda. Najčešće se koristi u dijagnostikovanju zapaljenskih, degenerativnih i vanzglobnih reumatskih bolesti kao i kod sportskih povreda.

Radno vreme Ambulantno – polikliničke službe je radnim danima od 07 – 20 časova a subotom od 07-14,30.

Bukovička banja sprat

Prostor stacionara je smešten na spratu Specijalne bolnice i raspolaže kapacitetom od 70 ležaja. U okviru usluga produžene stacionarne rehabilitacije svi pacijenti imaju 24-časovni zdravstveni nadzor koji podrazumeva i konsultativne preglede, propisane terapijske procedure fizikalne medicine i rehabilitacije, smeštaj i ishranu u restoranu. Ovakva organizacija omogućava pružanje kompletne zdravstvene usluge svim našim pacijentima. Imperativ u radu su nam zadovoljstvo naših pacijenata pruženim uslugama i objektivni rezultati rehabilitacije. Rehabilitacioni tim čine: fizijatri, fizioterapeuti, radni terapeuti, medicinske sestre, nutricionisti, psiholog, po potrebi i specijalisti drugih oblasti (ortoped, neurolog, reumatolog, neurohirurg), pacijent i porodica.

Rehabilitacija dece

Specijalna bolnica „Bukovička banja“ je jedna od šest ustanova u Republici Srbiji koja obavlja produženu stacionarnu rehabilitaciju dece i omladine. Naša ustanova se više od 20 godina bavi rehabilitacijom dece. Rehabilitacija dece predstavlja njhovo osposobljavanje sve do postizanja pune fizičke, psihičke, društvene i radne zrelosti koje, zahvaljujući svojim objektivnim sposobnostima i mogućnostima, mogu da dostignu.

Specijalisti fizikalne medicine i rehabilitacije su angažovani u sistematskim pregledima dece i omladine, kroz dijagnostikovanje razvojnih deformiteta kičmenog stuba, grudnog koša i ekstremiteta i u kontinuiranom praćenju uspešnosti njihovog lečenja, kroz sprovođenje terapije u vidu individualnih ili organizovanih grupnih vežbi kod dece.

Naš stručni tim koji čine dečiji fizijatar, pedijatri, psiholog, dečiji fizioterapeuti, medicinske sestre i dijetetičari, su potpuno obučeni da Vašem detetu pruže najkvalitetniju zdravstvenu uslugu.

Bukovička banja deca
rehablitacija dece