Mišarska 1

34300 Aranđelovac

Obrazac B za evidentiranje podataka o zaključenim ugovorima u postupku javne nabavke male vrednosti

Obrazac A2 za evidentiranje podataka o izvršenju zaključenih ugovora

Obrazac V za evidentiranje podataka o postupcima javnih nabavki

Obrazac G za evidentiranje podataka o nabavkama na koje se zakon ne primenjuje