Ultrazvučna dijagnostika u algoritmu pregleda koštano-zglobnog i mišićnog sistema

Koji dijagnostički modaliteti su nam na raspolaganju:

 • klasična radiografija
 • ultrazvuk
 • MDCT
 • MR

Zašto ultrazvuk?
MDCT- visoka doza jonizujućeg zračenja, prisustvo metalnih stranih tela, artefakti usled pomeranja, cena i ograničena dostupnost MR- konstitucija i pozicioniranje pacijenta, klaustrofobija, artefakti usled pomeranja, prisustvo metalnih stranih tela, cena i ograničena dostupnost

PREDNOSTI ULTRAZVUKA:

 • nema kontraindikacija
 • interakcija sa pacijentom
 • dinamička (real-time) metoda
 • mogućnost pregleda kontralateralne strane
 • procena vaskularizacije upotrebom color i power Doppler-a
 • izvođenje interventnih procedura pod kontrolom ultrazvuka
 • nije potrebna sedacija
 • odsustvo jonizujućeg zračenja
 • metalna strana tela nemaju uticaj na pregled

ŠTA NAJČEŠĆE PREGLEDAMO ULTRAZVUKOM?

Koleno, rame, meka tkiva, ručni zglob i šaka, skočni zglob i stopalo, lakat, kuk, interventne procedure pod kontrolom ultrazvuka.